Investor Relations

聯絡窗口

公司發言人

吳嘉昭 董事長

電話
02-27122211
傳真
02-27178533
電子郵件
nanya@npc.com.tw

辦理股票過戶機構

台塑企業 股務組

地址
台北市內湖區南京東路六段 380 號 10 樓股務組
電話
02-27189898
傳真
02-27184668
電子郵件
nanya@npc.com.tw

公司代理發言人

彭福榮 副總經理

電話
02-27122211
傳真
02-27178533
電子郵件
nanya@npc.com.tw

投資人聯絡窗口

總經理室 蔡小姐

電話
02-27122211#5612
傳真
02-27178533
電子郵件
celia-tsai@npc.com.tw

(台塑企業 南亞公司提供,2023/01/03)